WITOWO W LATACH 2011-2015


Witowo w Strategii Rozwoju Gminy Bytoń 2015 - 2020.

Gmina  Bytoń opracowała i opublikowała plan długofalowych zamierzeń na lata 2015-2020. Określa on priorytety i cele polityki rozwoju  społeczno-gospodarczego Gminy w tym dostosowania jej działalności do standardów europejskich.

Gmina Bytoń to gmina wiejska położona w południowej części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie radziejowskim. Gmina zajmuje powierzchnię 7 335 ha, co stanowi 12,1% powierzchni powiatu radziejowskiego.W skład Gminy wchodzi 17 sołectw: Borowo, Budzisław, Bytoń, Czarnocice, Dąbrówka, Litychowo, Ludwikowo, Morzyce, Nasiłowo, Niegibalice, Nowy Dwór, Pścinno, Pścininek, Stróżewo, Świesz, Wandynowo, Witowo.

Sołectwo Witowo to trzeci w pod względem liczby ludności, rejon Gminy Bytoń w którym zamieszkuje 437 osób co stanowi 11,26% na ogólną liczbę 3882 mieszkańców Gminy  -według danych na koniec roku 2014 roku.

W całej Gminie Bytoń pod względem płci, niewielką przewagę stanowili mężczyźni (tj. 50,62% w 2014 roku). W porównaniu do roku 2009, liczba ludności Gminy zmniejszyła się o 74 osoby (tj. o 2%). Przy utrzymaniu korzystnych tendencji związanych ze zwiększającym się przyrostem naturalnym jak i dodatnim saldem migracji, nastąpi wzrost liczby mieszkańców Gminy Bytoń w kolejnych latach.

Analiza ludności Gminy Bytoń w kontekście ekonomicznych grup wieku pozwala zauważyć, że społeczeństwo na terenie Gminy się starzeje, podobnie jak obserwuje się to w skali kraju i Europy.Na obszarze Gminy Bytoń ludność w wieku produkcyjnym w 2014 r. stanowiła 65,3% ogólnej liczby ludności, ludność w wieku przedprodukcyjnym – 14,2%, a w wieku poprodukcyjnym – 20,6%


W trakcie prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Bytoń na lata 2015-2020, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy za pośrednictwem ankiety. Celem badania było zbadanie poziomu zadowolenia mieszkańców Gminy Bytoń z usług świadczonych przez Gminę, a także określenie najważniejszych problemów i atutów Gminy Bytoń. Wśród zadanych pytań były między innymi:

"Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje Gminę Bytoń obecnie,a które z nich powinny charakteryzować Gminę w przyszłości „

Zdaniem respondentów, Gmina Bytoń obecnie postrzegana jest Gmina bezpieczna, położona w atrakcyjnym miejscu i atrakcyjna dla turystów, z przyjaznym dla mieszkańców Urzędem Gminy. W przyszłości natomiast respondenci chcieliby, aby Gmina Bytoń uzyskała dodatkowo wizerunek Gminy atrakcyjnej dla młodych ludzi, mieszkańców i przedsiębiorców oraz dającej dobre warunki życia i perspektywy do rozwoju.

Ankietowani mieszkańcy Gminy wskazali również w kolejności najważniejsze problemy do rozwiązania w najbliższych latach oraz wskazali co należy usprawnić w funkcjonowaniu samego Urzędu Gminy Bytoń.


Przeprowadzona diagnoza otoczenia strategicznego Gminy i jej potencjału oraz analiza SWOT pozwoliły na ustalenie celów strategicznych zmierzających do realizacji wizji Gminy Bytoń. Cele strategiczne zostały opracowane zgodnie z zasadami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Zatem są to cele ambitne, precyzyjne, realne i mierzalne.

Gmina Bytoń postawiła przed sobą 3 cele strategiczne w ramach trzech obszarów działań:
1) Mieszkalnictwo,
2) Gospodarka,
3) Turystyka i środowisko przyrodnicze
Obszary rozwojowe Gminy są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. Zadania zrealizowane w zakresie infrastruktury technicznej pomogą zrealizować zadania w sferze mieszkaniowej i gospodarczej, pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska i rozwój turystyki. Cele osiągnięte w ramach strefy społecznej i kulturowej wpłyną na realizację celów w zakresie atrakcyjności mieszkaniowej i turystycznej. Z kolei cele dotyczące rozwoju Gminy ułatwią realizację pozostałych celów strategicznych.

Cel strategiczny 1: Wzrost atrakcyjności osiedleńczej Gminy Bytoń
1.1. Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji
1.2. Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej
1.3. Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców
1.4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej
Cel strategiczny 2
: Rozwój gospodarczy Gminy Bytoń
2.1. Wspieranie przedsiębiorców i realizacja projektów w zakresie ekonomii społecznej
2.2. Wspieranie rozwoju rolnictwa i agroturystyki
Cel strategiczny 3:
Wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawa stanu środowiska przyrodniczego Gminy Bytoń
3.1. Stworzenie skutecznego systemu promocji Gminy
3.2. Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych oraz bazy okołoturystycznej
3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego


W opublikowanej Strategii Rozwoju Gminy Bytoń na lata 2015-2020 określone zostały misja oraz wizja rozwoju Gminy Bytoń:

Misja Gminy Bytoń

Misja to zwięzła, wewnętrznie spójna deklaracja definiująca powód istnienia organizacji, jej podstawowy cel, na którego realizację nastawione są jej działania oraz wartości, które kierują pracą jej personelu.

Uwzględniając powyższe określono następującą misję Gminy Bytoń:

Efektywne zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy, zapewniające godne warunki bytowe, rozwój społeczeństwa oraz poczucie stabilizacji w przyszłości”

Wizja rozwoju Gminy Bytoń

Wizja rozwoju Gminy określa stan docelowy, do którego władze lokalne oraz ich partnerzy będą dążyć, wykorzystując możliwości płynące z posiadanego potencjału własnego i szans pojawiających się w najbliższym otoczeniu. Wizja określa zatem jak Gmina zamierza być postrzegana w przyszłości.

Uwzględniając powyższe określono następującą wizję rozwoju Gminy Bytoń:
Gmina Bytoń – gmina przyjazna dla mieszkańców, turystów i inwestorów, zapewniająca wysoki standard życia
z poszanowaniem walorów środowiska przyrodniczego”

 W  Strategii Rozwoju Gminy Bytoń na lata 2015-2020 planowane jest w Witowie między innymi:
- Budowa Orlika Lekkoatletycznego ,
- Kompleksowe wyposażenie pracowni szkolnych,
- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach oraz na terenach rekreacyjnych,
- Budowa ścieżek pieszych i turystycznych,
- Remont przystanków autobusowych oraz odnowienie i montaż tablic informacyjnych,
- Organizacja kursów zawodowych dla mieszkańców,
- Odrestaurowanie zabytków,
- Budowa zbiornika wyrównawczego,
- Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych, uczenie się przez całe życie, Internet dla osób starszych i Klub Seniora.

Za omówionej powyżej  Strategii Rozwoju Gminy Bytoń na lata 2015-2020 za realizację poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych odpowiedzialni są:
    - przedstawiciele Urzędu Gminy Bytoń,
    - mieszkańcy Gminy (w tym Radni i Sołtysi),
    - stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy,
    - przedsiębiorcy działający na terenie Gminy,
    - instytucje publiczne o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Dochodując zasady pełnego obiektywizmu pokazujemy - powiększ - przesuń  i zobacz- jak Witowo wygląda dziś na zdjęciach satelitarnych Google w roku 2015 -na rozpoczęcie realizacji "Strategii Rozwoju Gminy Bytoń ..." a za 5 lat  w 2020 roku -na zakończenie ...pokażemy aktualne zdjęcia i napiszemy co udało się osiagnąć...czy i jaki nastąpił rozwój?


70-Lecie OSP

  70 LECIA Ochotniczej Straży Pożarnej  w WITOWIE 
Uroczystość rozpoczęła się 2 maja 2015 roku o godzinie 14.00 mszą śwętą w  intencji wszystkich strażaków, którą w Kościele Parafialnym w Witowie, odprawił powiatowy kapelan Służb Mundurowych ks. prałat Zbigniew Cabański dziekan i proboszcz piotrkowski.  Koncelebrowali ks. Jacek Makowski v-ce dziekan i proboszcz z Bytonia , oraz miejscowy proboszcz ks. Andrzej Aniszczyk, który wygłosił słowo Boże.

Po mszy świetej  wszyscy uczestnicy w zwartym szyku pomaszerowali do miejscowej remizy, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości. Okolicznościowe wystąpienia, życzenia, gratulacje, oraz liczne odznaczenia i wyróżnienia poprzedziły najradośniejszą część obchodów - towarzyskie spotkanie w sali miejscowej OSP, na które zaprosili wszystkich uczestników Wójt Gminy Bytoń dh Artur Ruciński, oraz miejscowi druhowie strażacy. Wśród wielu zacnych gości na naszej uroczystości byli:  Prezes  Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radziejowie dh Roman Szczerbiak, Jarosław  Kołtuniak- Starosta Radziejowski  oraz  st. kpt. Jarosław Stokwisz- Zastępca  Komendanta  Powiatowego  Państwowej
Straży Pożarnej.

Uhonorowanym serdecznie gratulujemy, a wszystkim Druhom  jednostki OSP w Witowie, życzymy wytrwałości w wypełnianiu Swojego powołania.

"Bogu na chwałę - Ludziom na ratunek  "


Nasi wybrańcy

Społeczność sołectwa Witowo , zawsze  aktywnie korzystała i korzysta  z  praw wyborczych, oraz realizuję idee samorządowe lokalnej społeczności .

Mieszkańcy Witowa są tymi, którzy przechowują, utrwalają i przekazują z pokolenia na pokolenie narodowe wartości, znaki polskiej tradycji i kultury oraz samorządności.

W naszym okręgu frekwencja wyborcza mieszkańców, jest zawsze  najwyższą z okręgów wyborczych  w Gminie Bytoń.


Ostanie Wybory Samorządowe 2014 odbyły się w Polsce 16 listopada 2014 roku. Są one organizowane raz na cztery lata. Pierwszy raz w 2014 roku odbyły się w okręgach jednomandatowych. Podczas głosowania wybieraliśmy; radnych Gminy Bytoń, radnych Powiatu Radziejowskiego i radnych sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz  Wójta naszej Gminy.

Uchwała Nr XVI/87/12  Rady Gminy w Bytoniu z dnia 4 września 2012 roku w sprawie obwodów głosowania

W wyborach gminnych głos oddawaliśmy na konkretną osobę, nie zaś na listę kandydatów/ ugrupowanie. Głos oddawany jest na określony system wartości jaki cechuje kandydata zbieżny z tym, który jest bliski  nam jako wyborcom.

Numer obwodu głosowania - 4,

Liczba mieszkańców w obwodzie głosowania - 816,

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej -Publiczne Gimnazjum w Witowie, 88-231 Witowo 48.

Granice obwodów; Sołectwo Czarnocice, Sołectwo Wandynowo,Sołectwo Pścinno,Sołectwo Pścininek,Sołectwo Witowo.

MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR ...TWÓJ GŁOS -TWÓJ WYBÓR 

Opracowano na podstawie danych ; Państwowej Komisji Wyborczej  
Panu  Arturowi Rucińskiemu Wójtowi Gminy Bytoń oraz wszystkim radnym, życzymy wytrwałości w służbie mieszkańcom całej Gminy, umiejętnego korzystania ze zbiorowej mądrości, skutecznej realizacji nakreślonych celów. Mamy nadzieję, że kadencja samorządu lokalnego z ich udziałem przyniesie wiele satysfakcji zarówno wybranym przedstawicielom lokalnego społeczeństwa, jak i wszystkim wyborcom. 

Życzymy, aby ten zaszczytny obowiązek przyniósł spełnienie osobistych planów i przyczynił się do pomyślności naszej Gminy. Wszystkiego co najlepsze.

RUCIŃSKI Artur
WÓJT GMINY BYTOŃ
lat 41, zam. Witowo,
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

KAPELIŃSKI Piotr
Radny Powiatu Radziejowskiego
lat 55, zam.Faliszewo,
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

BALCERAK Jolanta Grażyna
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

lat 52, zam. Witowo Kolonia,
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


WITKOWSKI Piotr Paweł
Radny Gminy Bytoń
lat 50, zam. Witowo,
Komitet Wyborczy PSL


Nasze Modlitewne - Dożynkowe dziękczynienie.

Żniwa to doskonały czas na to, by zaobserwować, jak jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. To właśnie wsparcie i współpraca rąk ludzkich pozwala nam przetrwać to, co niesie życie. Po każdym wysiłku, trudzie i znoju przychodzi jednak czas na odpoczynek. Chwile te przepełnione są spokojem i radością. Możemy wtedy unieść swe oczy ku niebu, by złożyć dziękczynienie Bogu za wszelkie doznane łaski.

W Witowie corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia odbywają się dożynki wiejsko-parafialne, święto plonów i dziękczynienia oraz radości. Uroczystość rozpoczyna się od poświęcenia chlebów i wieńców dożynkowych z poszczególnych wsi z naszej witowskiej parafii przez proboszcza ks. Andrzej Aniszczyka.

Pięknie wypieczone chleby dożynkowe oraz dorodne owoce i warzywa w barwnym orszaku, prowadzonym przez Orkiestrę Dętą oraz druhów z OSP z Witowa, Torzewa i Płowiec, przynoszone są w procesji do kościoła parafialnego pw.Św. Andrzeja Apostoła na uroczystą mszę świętą, aby podziękować Panu Bogu za zebrane plony.  Obowiązek dziękczynienia Bogu za dary ziemi i ludziom za ich trud pracy na roli, mamy wszyscy, bo wszyscy z tych darów korzystamy.

Po nabożeństwie korowód dożynkowy w towarzystwie miejscowej orkiestry oraz pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych i Koła Łowieckiego „ Cyranka” udaje się nas plac przykościelny  w centrum naszej miejscowości. Następnie chleb upieczony z corocznych plonów na ręce Wójta Gminy Bytoń Artura Rucińskiego i Proboszcza Parafii Witowo, przekazują Starostowie dożynek.

Corocznie licznie zgromadzeni na naszych dożynkach, całymi rodzinami mieszkańcy wsi i naszej witowskiej parafii oraz goście ugoszczeni są chlebem ze smalcem, wspaniałymi wypiekami najróżniejszych ciast, kiełbaskami z rożna i innymi rarytasami powstałymi z plonów ziemi.

Wszystkim bez wyjątku osobom, które angażują się w przygotowanie wypieków i innych rarytasów, wystroju sceny a także przygotowanie uroczystości dożynkowej serdecznie
dziękujemy.

Dziękujemy również obecnym na dożynkach władzom Gminy Bytoń i przedstawicielom Powiatu Radziejowskiego  oraz lokalnym przedsiębiorcom za hojne wsparcie organizacji dożynek a mieszkańcom naszej wsi i całej naszej parafii oraz gościom, za tak liczny udział w tym pięknym rolniczym święcie.


Plon zbieramy plon...tegoroczny plon.

 Kiedy zboża dojrzeją, to przy słonecznej pogodzie, witowscy rolnicy wyjeżdżają kombajnami na pola by zebrać plony. Pogoda bywa niestabilna i coraz bardziej daje się we znaki. Niemiłosierne gorączki, nagłe ulewy i porwisty wiatr, stąd wielu gospodarzy drży o swoje plony. 

Po udanych małych żniwach, kiedy zebrano rzepak (plony sięgające 4 tony z hektara) i jęczmień ozimy, odbywają się zbiory pszenicy, owsa i jęczmienia jarego(czyli wysianego wiosną). Większość gospodarzy dba również o zbiórkę suchej słomy. 

W rozmowach gospodarze podkreślają, że u nas plony zbóż są wyższe od przeciętnych w tym regionie. Ziemie u nas są  dobre, więc i zbiory powinny być wysokie, niestety nie każdego roku- takie nie są. Gospodarze mówią wprost, że plony są dobre, ale ziarno kiepskie. Z powodu niedoboru wilgoci podczas nalewania ziarna jest ono drobne i ma niski MTZ. 

Pszenica w zależności od rodzaju gleby daje plon od 6 do 8 ton  z hektara. Jednak gospodarzom psują humor niskie ceny w skupie zbóż. Nie wszyscy mogą pozwolić sobie na magazynowanie ziarna i przeczekanie, aż ceny będą wyższe.

Na witowskich polach można spotkać coraz więcej nowych, nowoczesnych  maszyn  rolniczych, stąd prace przebiegają sprawnie.

Od rana do póżnego wieczora w pocie czoła pracują całe rodziny, każde chętne ręce są na wagę złota. Ciężkie bele prasowanej słomy trzeba zwieść do gospodarstw i zabezpieczyć  przed deszczem.

Słoneczna pogoda sprzyja również pracom polowym, stąd witowscy rolnicy wykorzystują każdą chwilę, by zebrać pozostałe plony i zabezpieczyć pola przed suszą.  Zaraz po zebraniu słomy na pola wjeżdżają masywne ciągniki ciągnące włóki, brony, kultywatory, wały i pogłębiacze, by wzruszyć skorupę wierzchnią i spulchnić glebę, by poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne przygotować pola do prac jesiennych.

Wszystkim witowskim rolnikom życzymy: dostatku sił w czasie żniw, dobrej pogody oraz udanych dożynek.Nadeszła wiosna ...wiosna radosna

Wiosna  to  pora  wielce  radosna. Przyroda  budzi się do życia, zwierzęta wychodzą z zimowego ukrycia, a nasze ukochane bociany bociany powracają  do  swoich  gniazd pozostawionych jesienią na terenie Kolonii Witowo, Witowo Nowe oraz w sąsiednich wsiach.

Dla witowskich rolników, czas wiosny, to okres bardzo pracowity. Jeśli tylko sprzyja pogoda, prawie wszyscy wyruszają na swoje pola, aby spulchnić glebę, rozsypać nawozy i w pełni przygotować ją pod zasiewy zbóż jarych. Wielu rolników wyrusza na pola, aby w trosce o maszyny żniwne, zebrać kamienie, zanim podrosną oziminy.

Przed zachodem słońca, rolnicy wracają do swych siedlisk, aby nakarmić zwierzęta w zagrodzie oraz w rodzinnym gronie zjeść ostatni posiłek i mile spędzić ostanie godziny mijającego dnia, a nasze witowskie sarenki, same dbają o własny wikt oraz  wyszukują na polach bezpiecznego miejsca na spokojną noc.


Zimowe pejzaże

Zima to czas, gdy przyroda, ukołysana do snu śpiewem jesiennego wiatru, odpoczywa nabierając sił przed kolejnymi pracowitymi tygodniami...
W ostatnich latach w Witowie zimy bywają zmienne. Są okresy kiedy zima mocno trzyma, w dzień temperatura spada niekiedy poniżej -20 stopni, marzną nam stopy i dłonie, lekko nie jest, ale za to jak ładnie!

Cieszmy się urokami zimy. Dzieci mają frajdę z zabawy na świeżym śniegu, a każdy z nas ma frajdę z jazdy saniami w zaprzęgu konnym. Piękne, zimowe krajobrazy na wsi robią wrażenie.
Długa, zmienna zima, daje się jednak we znaki coraz bardziej  ludziom i zwierzętom. Sarny żyjące zimą  w stadzie (rudlu) składającym się z kóz, koźlaków i kozłów, żywią się nie tylko  gałązkami z drzew iglastych w lesie na Witowskich Górach, ale w poszukiwaniu soczystego pokarmu wychodzą z lasu na pola z oziminą. Wędrówki sarnich rodzin można obserwować zwłaszcza w godzinach porannych.

Bywają zimy, że na łąkach i polach uprawnych w dolinie   Kanału Głuszyńskiego, jaki przepływa w południowej części Witowa, oraz Witowo Kolonia, występuję liczne, w niespotykanej dotychczas skali rozlewiska. To teren niebezpieczny dla ludzi i zwierząt wędrujących nocą, gdyż pod śniegiem, jest cienka warstwa lodu, a pod lodem w niektórych miejscach, ponad dwa metry  lodowatej wody.

Pasjonaci sportów zimowych, aktywnie spędzają czas na witowskich pagórkach, ucząc młodzież jazdy na nartach. Wypada popatrzeć, jak doświadczony narciarz radzi sobie nawet na niewielkim wzniesieniu -jak szusuje. Najtrudniej  jednak samodzielnie wejść na wzniesienie! Przydałby się wyciąg! Nauka i zabawa, aktywny wypoczynek dla każdego, tylko trzeba chcieć!.

" ...Śniegu płatki wirują za oknem, biały dywan przykrywa ziemię, a przy drodze rosochate wierzby, z puchu czapy już mają na głowie.

   Nad chatami z kominów dym smuży, zwiastun ciepła ludzkiego ogniska, dawniej drogą sunęłyby sanie, teraz nie ma już tego zjawiska.

    Już nie słychać muzyki janczarów, grudy śniegu nie lecą spod kopyt, koń opuścił wiejskie środowisko, u rolnika przestał być nań popyt.
     Za to zima - jest taka jak zawsze, wnosi spokój na polach w zagrody, ludzie także w swej pracy przycichli, pod urokiem zastygłej przyrody..."
                                          Budowa parkingu 2012 R.

Budowa w centrum Witowa placu parkingowego dla pojazdów osobowych  o powierzchni 2.257,00m2, zlokalizowanego przy zabytkowym  kościele parafialnym Św.Andrzeja Apostoła w Witowie, od strony drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma duża - Piotrków Kuj.,  została zakończona 30 czerwca 2012 roku. Parking o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej łączy się z drogą wojewódzką poprzez istniejące zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki drobnowymiarowej na podbudowie betonowej. 

Inwestycję  wykonano w ramach projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Wykonawcą inwestycji była jedna z największych firm w Polsce w sektorze budownictwa drogowo-mostowego SKANSKA S.A., ul.Gen.J.Zajączka 9, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. Wykonawcę placu parkingowego wyłoniono w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego w grudniu 2011 roku.(Numer ogłoszenia w BZP: 384806 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011r.) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)opiewała na kwotę: 315.711,85 PLN. Oferty przetargowe złożyło 16 firm z regionu Kujaw oraz pozostałych regionów  Polski.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego cena inwestycji to : 322.221,92 PLN.
Zamawiającym była Gmina Bytoń , Bytoń 72, 88-231 Bytoń, woj. kujawsko-pomorskie.

Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Witowa własnymi siłami i pomysłowością zagospodarowali tereny zielone wokół parkingu, nadając centrum miejscowości, wokół zabytkowej świątyni rzymskokatolickiej, widoczny na zdjęciach miły dla oka mieszkańców i gości estetyczny wygląd.


Festyn rodzinny 2011

Występy zespołów, karuzele, cross dla dzieci, powozy z kucykami, konkursy dla małych i dużych - dmuchane zjeżdżalnie oraz kolorowe  elementy dekoracyjne- wszystko to, a także dużo więcej, czekało na mieszkańców Witowa, którzy pomimo niepewnej (zapowiadał się deszcz) pogody zdecydowali się spędzić na festynie rodzinnym lipcową sobotę. 


Impreza odbyła się 23 lipca 2011 roku na terenie boiska przy Gimnazjum Publicznym w Witowie. Organizowany przez Urząd Gminy Bytoń festyn, zgromadził całe rodziny, które zachęcone możliwością dobrej zabawy, przybyły na boisko. O wesoły nastrój uczestników festynu zadbały swym występem zespoły "Ale Babki" oraz Kapela Podwórkowa "Wesołe Chłopaki", którzy z wielkim poczuciem humoru zachęcali do tańca młodsze jak i trochę starsze pokolenie Witowiaków. O dobrą zabawę dla młodzieży zadbał zespół disco polo "Krismen" .Na festynie nie mogło zabraknąć i nie zabrakło stoisk z zabawkami, słodyczami, a także punktów gastronomicznych.

Lipcowy Festyn można z pewnością zaliczyć do udanych. Cieszy spora frekwencja uczestników, którzy pojawili się na imprezie pomimo dość chłodnej pogody. Dziękujemy władzom Gminy Bytoń i wszystkim organizatorom i sponsorom, za stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej witowiaków. Największym zainteresowaniem uczestników festynu cieszyły się jednak (co zrozumiałe), gorąca kiełbasa  i zimne piwo!


PLAN ODNOWY WITOWA NA LATA 2011 - 2020

Odnowa wsi, to proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, podejmowany przez mieszkańców wsi przy wsparciu władz samorządowych...

Plan odnowy miejscowości jest dokumentem strategicznym, określającym rozwój wsi w sferze społeczno - gospodarczej, poprzez realizację ujętych w nim zadań; o charakterze inwestycyjno - remontowym oraz jako działania społeczno – kulturalne. 

Plan został opracowany w celu stworzenia całościowej wizji rozwoju miejscowości Witowo w Gminie Bytoń, uwzględniającej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na możliwość realizacji planowanych działań przy wykorzystaniu potencjału drzemiącego w mieszkańcach, oraz umożliwienia beneficjentom pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań. 

Rada Gminy Bytoń Uchwałą Nr.V/22/11 z dnia 10 marca 2011 roku zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Witowo na lata 2011-2020.