OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WITOWIE


Powojenna historia straży pożarnej w Witowie rozpoczyna się zaraz po wyzwoleniu z pod okupacji hitlerowskiej,kiedy to 12 lutego 1945 roku  działacze strażaccy z naczelnikiem Stanisławem Szczepankiewiczem postanowili reaktywować Ochotniczą Straż Pożarną .

Na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczył przedwojenny nauczyciel Władysław Bruzda uczestniczyło 16 druhów. Wyłoniono wówczas kierownictwo jednostki ,pierwszym powojennym jej prezesem został Stanisław Kośmider, wiceprezesem  Czesław Bąk ,a naczelnikiem wiceprezes  Adam Trojanowski, jego zastępcą Tytus Czerwiński, sekretarzem  Czesław Iglewski, skarbnikiem  Władysław Bruzda, a gospodarzem Stanisław Łukomski.

Początki były bardzo trudne, gdyż brakowało sprzętu do gaszenia pożarów. Stąd ze składek naprawiono ocalały powojenny sprzęt; pompę ręczną obsługiwaną przez 8 osób, wóz konny na drewnianych kołach z nabitymi żelaznymi obręczami do przewożenia pompy, 4 węże ssawne i 7 węży typu W55. Zaprzęg konny do którego wykorzystywano własne konie z gospodarstwa, był obsługiwany przez zamieszkałych najbliżej centrum druhów;  Adama Trojanowskiego i Zygfryda Maciejewskiego.

Z inicjatywy prezesa OSP Stanisława Kośmidra 25 czerwca 1945 roku przy jednostce utworzono orkiestrę dętą w skład której weszło 18 muzyków amatorów  oraz chór do którego zapisało się wówczas 37 osób. Muzycy grali na własnych instrumentach.

Pierwszym kapelmistrzem został organista Czesław Iglewski. Orkiestra i chór  dawały koncerty i występowały na wielu świeckich i kościelnych uroczystościach oraz  imprezach okolicznościowych w Witowie, Samszycach i Osięcinach.W 1951 roku po przeprowadzeniu się z rodziną do Zgłowiączki z kierowania zespołami zrezygnował Czesław Iglewski a zastąpił go miejscowy organista Jan Woliński.Sukcesywnie następowała jednak stagnacja działalności orkiestry i chóru, a po kilku latach działalność ich uległa zawieszeniu i do dziś w pełnym składzie nie została wznowiona.

10 sierpnia 1950 roku w centrum Witowa zakupiono siedmioarową działkę, na której wybudowany został własnym staraniem i kosztem strażaków na potrzeby OSP garaż na sprzęt strażacki  z biurem. Jednostka OSP liczyła wówczas już 30 strażaków.  W 1961 roku witowska OSP otrzymała z Radziejowskiej Komendy Rejonowej syrenę elektryczną, która została zamontowana  na maszcie przy siedzibie jednostki. W 1966 roku zakupiono nowa motopompę M-800. 

W 1971 roku Gromadzka Rada Narodowa w Witowie przekazała pod opiekę OSP Dom Strażaka - Dom Ludowy w którym organizowano imprezy okolicznościowe oraz wiejskie zabawy. W 1974 roku Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Bydgoszczy przekazała jednostce OSP w Witowie samochód bojowy maki Żuk z pełnym osprzętem. W latach 80.XX w. drużyna  miała 42 czynnych członków i 23 osobową drużynę młodzieżową.

Remiza strażacka powstała dopiero w 1981 roku a rozbudowano ją w latach 90 XX wieku. Drużyna OSP  miała wówczas 42 czynnych członków i 23 osobową drużynę młodzieżową. W dowód wdzięczności za pomoc i ofiarność społeczeństwo Witowa, ufundowało Jednostce OSP sztandar, a w 50 rocznicę powstania OSP Witowo sztandar jednostki został udekorowany srebrnym medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa"   a wielu zasłużonych druhów odznaczono medalami i odznaczeniami. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie otrzymała w latach 90-tych  od Komendy Rejonowej OSP nową motopompę M-800 oraz motopompę M-400 z wężami. Od 2000 roku witowscy strażacy posiadają wóz bojowy Star 244.  W hołdzie wszystkim strażakom niosącym pomoc społeczeństwu Witowa i okolic w walce z żywiołami w maju 2005 roku, w rocznicę 60 lecia powstania OSP w Witowie,(zobacz) przy bramie jednostki wybudowano i uroczyście odsłonięto  figurę Świętego Floriana(patrona strażaków) z pamiątkową tablicę. Figurę św. Floriana ufundował i poświecił ks. Andrzej Aniszczyk proboszcz Parafii Witowo.


70 - lecie powstania witowskiej jednostki OSP nasi  druhowie  świętowali 2 maja 2015 roku. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14.00 mszą świętą w  intencji wszystkich strażaków, którą w Kościele Parafialnym w Witowie, odprawił powiatowy kapelan Służb Mundurowych ks. prałat Zbigniew Cabański – dziekan i proboszcz piotrkowski.  Koncelebrowali ks. Jacek Makowski v-ce dziekan i proboszcz z Bytonia, oraz miejscowy proboszcz ks. Andrzej Aniszczyk, który wygłosił słowo Boże. Po mszy świętej  wszyscy uczestnicy w zwartym szyku pomaszerowali do miejscowej remizy, gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości.

Okolicznościowe wystąpienia, życzenia, gratulacje, oraz liczne odznaczenia i wyróżnienia poprzedziły najradośniejszą część obchodów - towarzyskie spotkanie w sali miejscowej OSP, na które zaprosili wszystkich uczestników Wójt Gminy Bytoń dh Artur Ruciński, oraz miejscowi druhowie strażacy. Wśród wielu zacnych gości na naszej uroczystości byli:  Prezes  Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radziejowie dh Roman Szczerbiak , Jarosław  Kołtuniak- Starosta Radziejowski  oraz 
st. kpt. Jarosław Stokwisz- Zastępca  Komendanta  Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej.

Funkcję Prezesa Zarządu OSP pełnili :Stanisław Kośmider, Marian Niespodziński, Julian Marchwiński, Czesław Walczak, Ksawrey Wojtysiak, Stanisław Eznarski, Bolesław Lewandowski, Jacek Rebelak, Ryszard Kostrzewski.

Naczelnikami OSP byli kolejno: Adam Trojanowski, Kazimierz Czynsz, Lucjan Graczyk, Jacek Rebelak.

Druhowie OSP w Witowie, zawsze aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w życiu lokalnej społeczności. Pomagają w organizacji imprez i uroczystości świeckich, oraz katolickich. Co roku zgodnie z wieloletnią tradycją w Kościele Parafialnym w Witowie, przy Grobie Pańskim, wartę pełnią wytypowani druhowie. Tradycja ta nawiązuje do pilnowania Grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich. Druhowie występują w mundurach galowych, ze sznurami, w czapkach rogatywkach, hełmach bojowych lub ozdobnych. Na rozpoczęcie  uroczystej  Mszy rezurekcyjnej, odprawianej o świcie (o godzinie 6 rano) w Niedzielę Wielkanocną, asystuję podczas procesji niosąc  krzyż i baldachim parafialny. Strażacy corocznie aktywnie uczestniczą podczas uroczystości Bożego Ciała i Męki Pańskiej niosąc poczty sztandarowe oraz baldachim nad Najświętszym Sakramentem.


Obecnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Witowie ,wraz z młodzieżową drużyną pożarniczą, liczy 33 strażaków.

Zarząd  OSP w Witowie stanowią:

Prezes Zarządu OSP - druh Mańkowski Krzysztof ,Wiceprezes- Naczelnik OSP druh Wiesław Nastulski, Z-cą Naczelnika OSP- druh Krzysztof Lewandowski., druh Koprowicz Dariusz- Członek Zarządu, druh Graczyk Mirosław- Skarbnik, druh Majerski Dariusz- Sekretarz, druh  Benedykciński Przemysław- Gospodarz.

Komisja Rewizyjna: druh Kostrzewski Ryszard, druh Danielewicz Krzysztof, druh Paliwoda Franciszek.

KONTAKT; Ochotnicza Straż Pożarna w Witowie, 88-231-Bytoń, Witowo 24, KRS: 0000072275


Obecny budynek "Remiza OSP" to 340 m2 powierzchni użytkowej w którym znajduje się świetlica , garaż na bojowy wóz strażacki Mercedes 1124./notabene pozyskany w 2019 roku/ oraz zaplecze socjalne. Tak ważny budynek użyteczności społecznej nie był od lat 90 tych remontowany ani modernizowany. Świetlica w to miejsce zebrań społeczności wiejskiej, oraz miejsce okolicznościowych imprez i spotkań druhów strażaków a ostatnio także naszych pań po reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich w Witowie.Remont w tym wymiana dachu i doposażenie remizy OSP w Witowie, która spełnia również funkcje świetlicy wiejskiej, to realizacja przez władze Gminy Bytoń zadania inwestycyjnego zapisanego pod poz.6 w Planie odnowy miejscowości Witowo na lata 2011-2020,a którego koszt szacowano na 250.000 złotych, przy finansowaniu z środków budżetu Gminy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich/ LEADER PROW/. Realizacja  zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Witowo poprzez zmianę konstrukcji dachu i dobudowę kotłowni"- finansowana i realizowana była w dwóch etapach.

Pierwszy etap zadania obejmował: wykonanie robót ziemnych, ław i fundamentów, izolacji ławy fundamentowej, fundamentów, izolacji ścian fundamentowych, podłoża i posadzki, ściany i wieńca, konstrukcji dachu, pokrycia dachu, prac z zakresu stolarki okiennej i drzwiowej.

W ramach drugiego etapu: ocieplono budynek i wykonano jeg elewację.Położone zostały tynki i okładziny, zamontowano sufit podwieszany oraz zainstalowano centralne ogrzewanie. Zakupiono także wyposażenie da  świetlicy tj. stoły i krzesła.

Realizacja drugiego etapu inwestycji oznacza jej zakończenie.

Obiekt zmodernizowano aby poprawić warunki jego użytkowania jako świetlicy przez społeczność lokalną. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: udostępnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej
.