OŚWIATA W WITOWIE


Szkoła Podstawowa w Witowie.

Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące nauczania dzieci i młodzieży w Witowie pochodzą z okresu Odrodzenia. W wieku XVI  w Witowie działała szkoła parafialna. Kolejne informacje dotyczą roku 1720 kiedy parafię w Witowie objęli Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo. Funkcję nauczyciela pełnił wówczas organista, który mieszkał w budynku szkoły. W 1791 roku w szkole parafialnej uczyło się 5 chłopców i 1 dziewczynka. Źródła historyczne podają, że z biegiem lat szkoła podupadła, a w 1816 roku przestała istnieć. Nauczanie dzieci prowadził wówczas wikary miejscowej parafii.

Pierwsza szkoła elementarna powstała w Witowie w 1838 roku. Jej założycielem był ksiądz Wojciech Kochowicz, wikariusz Parafii w Witowie. Sam bezpłatnie uczył miejscowe dzieci a potem z zebranych składek wiernych wynajął pomieszczenia i zatrudnił nauczyciela.

Po roku 1851 źródła historyczne odnotowują znaczne ożywienie w edukacji miejscowej latorośli, a to dzięki ks. Franciszkowi Płoszczyńskiemu proboszczowi Parafii św.Andrzeja Apostoła w Witowie w latach 1851 - 1873, który zasłużył się przeprowadzeniem licznych prac remontowych w obiektach parafialnych i organizacją miejscowej ludności.


W dwudziestoleciu międzywojennym w Witowie istniała szkoła powszechna II stopnia. Mieściła się ona w 2 izbach oraz pomieszczeniach wynajętych od osób prywatnych. Działalnością szkoły kierował Władysław Bruzda, który od 1909 roku był jej nauczycielem. W szkole uczyli wówczas m.innymi; Antonina Dominiak, Maryla Kozak, Stefan Suda, E.Rochowich, Piętoń, Błachowiak, zaś religii uczył ks.Jan Szafrański- miejscowy proboszcz w latach 1893 - 1939, budowniczy nowego kościoła parafialnego w Witowie.

W okresie II wojny Światowej działalność szkoły została zawieszona. Mimo to pod auspicjami władz niemieckich polskie dzieci uczyły się alfabetu, czytać, liczyć oraz języka niemieckiego pod okiem nauczyciela Wiewióry, pochodzącego z Kaszub. Lekcje odbywały się w domu państwa Woźniaków. Po zajęciach uczniowie chodzili do odległej kilkanaście kilometrów miejscowości  Morzyce, by ciężko pracować za jedną markę dziennie u Niemców.

Po wojnie 29 stycznia 1945 roku w Witowie rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Powszechna. Niestety, powojenna rzeczywistość wymusiła, iż początkowo szkoła mieściła się w prywatnych domach: u  państwa Kujawów, Uzarczyków oraz Woźniaków. Ponadto dzieci mogły zdobywać wiedzę w tzw. „ Domu nauczyciela" i „Ochronce". Obowiązki kierownika ponownie powierzono Władysławowi Bruździe . Nauczycielami i wychowawcami dzieci i młodzieży  witowskiej szkole wraz z jej kierownikiem byli; Lucjan Gertz, Halina Radke, Jan Kucharski, Henryk Chrupczak, Henryk Markiewicz, Maria Bruzda. Janina Wojciechowska,  Władysława Bagińska,  Zdzisław Majchrzak.

Dzięki wymiernym staraniom kierownika Władysława Bruzdy i pomocy mieszkańców Witowa w 1954 roku oddano do użytku cztery nowe sale lekcyjne. Zatrudnieni zostali też nowi nauczyciele; Zenobia Gajdzińska, Lucyna Patyk, Pelagia Eznarska, Izabela Sempka i Zenon Sempka , który przejął kierownictwo szkoły.

Sukcesywny wzrost w latach 60-tych XX wieku ilości dzieci podlegających obowiązkowemu nauczaniu oraz zmiana programów nauczania wymagała naboru nowych pedagogów. Grono pedagogiczne Witowskiej szkoły uzupełnili; Bogumia Pączkowska, Stanisław Gajdziński, Teresa Lewandowska, Mirosława Benedykcińska .

W 1968 roku, Witowskie dzieci i młodzież rozpoczęły naukę w nowoczesnym budynku szkolnym(budynek dzisiejszego gimnazjum) wybudowanym z inicjatywy dyrektora Zenona Sempka, przy wymiernej pomocy (pracy fizycznej przy budowie ) i wsparciu finansowym mieszkańców. Szkoła przyjęła w 1994 roku imię Kazimierza Wielkiego, a na tę okoliczność ufundowano sztandar szkoły i odsłonięto tablicę pamiątkową.

Dyrektorzy i kierownicy Szkoły Podstawowej w Witowie
.

Maciejewski Florian w 1914, Bruzda Władysław w latach 1914-1953, Sempka Zenon w latach 1953-1984, Gajdziński Stanisław w latach 1984-1986, Pączkowska Bogumiła w latach 1986-1993, Kostrzewska Władysława w latach 1993-2000.

prev next

Publiczne  Gimnazjum w Witowie.


 Od 2000 roku w wyniku wdrożenia reformy szkolnictwa podstawowego, edukację witowskich dzieci i młodzieży prowadzi Publiczne Gimnazjum w Witowie. Dyrektorem szkoły była Anna Ignasiak, która funkcję tę pełniła do 2006 r. Pierwsze grono pedagogiczne stanowili: Aneta Dębska, Piotr Kostecki, Elżbieta Kozłowska, Katarzyna Krasucka, Iwona Kuligowska, Ewa Orłowska, Waldemar Pączkowski, Zofia Sowała, Małgorzata Staszak, Renata Świrska, Beata Woźniak i Krzysztof Wysocki. W ciągu kilkunastu lat swego istnienia budynek szkoły został zmodernizowany.
Wiosną  2002 roku oddano do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną, która połączona została z budynkiem Gimnazjum. Natomiast w 2008 roku wybudowano nową szatnię. Ponadto, placówka została objęta monitoringiem. Uczniowie mogą korzystać z dobrze wyposażonej pracowni komputerowej, sali multimedialnej oraz biblioteki. Gimnazjum uczestniczyło w realizacji projektów z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Tu należy wymienić projekty „ Kujawy wczoraj i dziś" oraz „Poznajemy naszą Ojczyznę ". Ponadto, nawiązana została współpraca z  Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, w ramach której uczniowie klas trzecich uczestniczyli i nadal uczestniczą w dodatkowych zajęciach języka angielskiego. Na wspomnienie zasługuje również fakt, iż Gimnazjum realizowało projekt pt. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010-2012 ". Obecnie uczniowie aktywnie uczestniczą w projekcie „ Wiedza moją przyszłością ".
Dotychczas miano absolwenta Publicznego Gimnazjum w Witowie uzyskało 686 osób.Obecnie w Gimnazjum w Witowie naukę pobiera 128 uczniów.

GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor IWONA KULIGOWSKA

Dziubich Andrzej, Ignasiak Magdalena, Kapelińska Małgorzata, Krasucka Ilona, Krasucka Katarzyna, Nawrocka–Linowiecka Mariola,Pączkowski Waldemar, Rogalska Agnieszka, Staszak Małgorzata, Świrska Renata, Tworek Andrzej, Woźniak Beata, Wysocki Krzysztof, Zielińska Elżbieta.

W Gimnazjum w Witowie naukę pobierało 128 uczniów a poza kadrą nauczycielską zatrudnionych było  4 pracowników obsługi. W gimnazjum działało szkolne Koło Caritas, szkolne Koło PCK oraz chór. Młodzież miała możliwość rozwoju swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i kołach przedmiotowych.

Witowskie Gimnazjum poza absolwentami, najzdolniejszymi gimnazjalistami, oraz laureatami konkursów, rozsławiały również swoimi zwycięstwami i aktywnością sportową "Witowskie Siatkarkie" pod wodzą trenera Krzysztofa Wysockiego.

...Tak na dobre zaczęło się latem 2003 roku - jak wspomina na blogu "Witowskie Siatkarki"- Krzysztof Wysocki. Zdobycie pierwszego historyczny tytuł Mistrza Powiatu, dało podstawy do dalszej wytężonej pracy i przyczyniło się do dalszego rozwoju piłki siatkowej w naszym rejonie. W latach kolejnych rozgrywki przeobraziłem w Ligę Szkolną Szkół Średnich i Gimnazjów, która odbywa się już teraz w sposób cykliczny...W tamtej pierwszej ekipie grały: Katarzyna Kaniewska, Aleksandra Guzowska, Monika Kuncewicz, Jolanta Kardasz, Magdalena Pasturczak oraz Monika i Karolina Bandyszewskie...
Zobacz więcej na blogu i stronach poniżej.


Szkoła Podstawowa  im.Marii Konopnickiej w Morzycach-Filia w Witowie.


W następstwie ostatniej reformy oświaty z 2016 roku, siedziba Publicznego Gimnazjum w Witowie, stała się drugą siedzibą ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Morzycach.
Kontakt:Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Morzycach Filia w Witowie. Witowo 48 , poczta; 88-231 Bytoń ,Tel. (54) 285-13-09, Fax.(54) 285-13-09


ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W MORZYCACH I W WITOWIE


Z dniem 1 września 2018 roku Uchwałą Nr XXXVI/265/2018 z dnia 24 maja 2018 roku Rady Gminy Bytoń utworzony został  Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Marii Konopnickiej w Morzycach i w Witowie. W skład Zespołu wchodzą:
 1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Morzycach i w Witowie;
 2) Publiczne Przedszkole w Morzycach.

Zespół Szkolno-Przedszkolny przejął wszelkie należności i zobowiązania połączonych placówek oraz majątek Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Morzycach z Filią w Witowie.

Rada Gminy Bytoń 24 maja 2018 roku uchwaliła również Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, który określa zasady działania placówki.

Z dniem 23 sierpnia 2018 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bytoń z dnia 23 sierpnia 2018 roku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im.Marii Konopnickiej w Morzycach i w Witowie został Pan Piotr Kostecki - dotychczasowy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morzycach.